Aard en juridische eisen overeenkomst van opdracht

1. Wat is een overeenkomst van opdracht ?

Bij een overeenkomst van opdracht, hierna genoemd “opdracht”, is sprake van een opdrachtgever en een opdrachtnemer. Een opdracht dient te worden onderscheiden van een arbeidsovereenkomst, wat betreft het ontbreken van een dienstbetrekking of zeggenschap alsmede de duur van de beschikbaarheid van de opdrachtnemer per tijdseenheid of periode. Een opdracht heeft betrekking op werkzaamheden die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard; in dat geval is sprake van een overeenkomst tot aanneming van werk. Ook is geen sprake van het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken (transport- en taxi-overeenkomst).

De wettelijke regels betreffende de opdracht zijn van regelend recht; er kan bij overeenkomst van opdracht van worden afgeweken.

2. Welke eisen stelt de wet aan opdracht ?

 • De opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Deze verplichting betekent een verbijzondering van de algemene wettelijke regeling inzake de toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ofwel wanprestatie. De regels inzake wanprestatie blijven ondanks deze verbijzondering onverkort van toepassing op opdracht, hetgeen blijkt uit de wettelijke regeling inzake opdracht aan twee of meer personen.
 • Er is bij opdracht geen sprake van een gezagsverhouding of zeggenschap zoals deze wel geldt tussen een werkgever en werknemer bij een arbeidsovereenkomst. De opdrachtnemer is echter wel gehouden gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering van de opdracht. Dit houdt een “lossere” vorm van gebondenheid dan arbeidsrechtelijke zeggenschap in, waarbij de opdrachtnemer de regie behoudt over de wijze waarop hij de opdracht voltooit; de aanwijzingen van de opdrachtgever moeten dan ook “verantwoord” zijn.
 • Een opdracht kan ook verstrekt worden aan een werknemer of compagnon van de opdrachtgever; een combinatie tussen arbeidsovereenkomst en opdracht is dus mogelijk.
 • De opdrachtgever is aan de opdrachtnemer loon verschuldigd.
 • Het loon wordt ofwel in de overeenkomst bepaald dan wel moet gebruikelijk of redelijk zijn.
 • De opdrachtnemer geniet naast het loon een onkostenvergoeding voor zover deze niet in het loon is begrepen.
 • Onder omstandigheden heeft de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever recht op schadevergoeding.
 • De overeenkomst van opdracht is te allen tijde opzegbaar door opdrachtgever.
 • De opdrachtnemer die de overeenkomst is aangegaan in de uitoefening van een beroep of bedrijf kan, behoudens gewichtige redenen, de overeenkomst slechts opzeggen, indien zij voor onbepaalde duur geldt en niet door volbrenging eindigt. Zo kan een advocaat die een specifieke zaak aanneemt, de relatie niet tussentijds beëindigen, omdat de opdracht door het afronden van de zaak zou eindigen. Echter zou ook kunnen worden aangenomen dat een juridische zaak eerst door volbrenging eindigt indien het beoogde resultaat volledig wordt bereikt.
 • Als de opdracht tussentijds eindigt heeft de opdrachtnemer recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon. Bij de bepaling hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de reeds door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft, en de grond waarop de overeenkomst is geëindigd.
 • Opdrachtnemer heeft slechts recht op het volle loon indien het einde van de opdracht aan opdrachtgever is toe te rekenen en de betaling van het volle loon, gelet op alle omstandigheden van het geval, redelijk is. Besparingen door opdrachtnemer worden op het loon in mindering gebracht.
 • De opdrachtnemer dient het dossier van de opdracht vijf jaar na het eindigen ervan te bewaren.

3. Bijzondere vormen van opdracht

3.1. Lastgeving

Lastgeving is een species van de overeenkomst van opdracht.

Lastgeving betreft een opdracht waarbij sprake is van het verrichten van een of meer rechtshandelingen door opdrachtnemer. De partijen bij een overeenkomst tot lastgeving worden lastgever en lasthebber bedoeld. Daarbij handelt de lasthebber in eigen naam of in naam van de lastgever. De lasthebber kan als wederpartij van de lastgever optreden

3.2. Bemiddelingsovereenkomst

De bemiddelingsovereenkomst onderscheidt zich van de lastgeving doordat de opdrachtnemer of tussenpersoon de rechtshandeling niet zelf verricht maar als tussenpersoon bij het tot stand komen van een of meer overeenkomsten tussen opdrachtgever en derden fungeert. De opdrachtnemer ontvangt hiervoor loon.

3.3. Overeenkomst inzake geneeskundige behandeling.

Deze overeenkomst betreft het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst door een hulpverlener die een geneeskundig beroep of bedrijf uitoefent. Dit omvat mede verplegen of verzorgen. Medisch onderzoek en begeleiding van personen om aanspraken te verkrijgen of ter vaststelling van verplichtingen, de toelating tot een verzekering of voorziening, of de beoordeling van de geschiktheid voor een opleiding, leveren geen geneeskundige behandelingsovereenkomst op.

Wilt u meer weten over de soorten overeenkomsten van opdracht die in de praktijk voorkomen, dan kunt u hier klikken.

Bent u geïnteresseerd in rechtspraak over de overeenkomst van opdracht, dan kunt u hier klikken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *