Wat is een concurrentiebeding ?

Het concurrentiebeding

In veel arbeidsovereenkomsten is een concurrentiebeding opgenomen. Een concurrentiebeding bevat een verbod voor een werknemer, wiens arbeidsovereenkomst is geëindigd, om hetzelfde werk te doen bij een andere werkgever. Dit kan zijn als werknemer of ondernemer. In het laatste geval is de werknemer die aan het concurrentiebeding is gebonden, zijn eigen werkgever. In veel gevallen geldt dit concurrentiebeding voor een bepaalde duur en binnen een bepaald gebied.

Nadelen van het concurrentiebeding

Een concurrentiebeding betekent dat de mogelijkheden om ander werk, dat past bij de kennis en ervaring van de werknemer, worden beperkt. Hierdoor kan de werknemer onnodig lang werkloos worden, ver moeten reizen naar zijn nieuwe werkplek, moeten verhuizen voor zijn werk of een baan moeten aanvaarden waar hij eigenlijk geen zin in heeft en dat zijn loopbaan ongewenst onderbreekt. Een en ander brengt mee dat over een concurrentiebeding veel arbeidsgeschillen ontstaan, waarbij vaak de gang naar de rechter wordt gemaakt om het beding buiten werking te laten stellen. Werkgevers zijn daar niet blij mee, omdat daardoor de concurrentie van de kant van voormalige werknemers toeneemt wat marktaandeel, omzet en winst kost.

Arbeidsgeschillen

Dit zijn geschillen tussen de werkgever en de werknemer in de meest ruime zin, zoals betreffende de inhoud en gevolgen van de arbeidsovereenkomst, veelvuldig ziekteverzuim, het betalen van te weinig loon ten opzichte van de toepasselijke cao, het deels niet uitbetalen van verrichte arbeid, vakantiedagen en atv-dagen, de kwaliteit van de verrichte arbeid, gedrag op de werkplek.

Concurrentiebeding alleen in vast en niet in tijdelijk contract

Het is in beginsel niet toegestaan om in een tijdelijke arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding op te nemen. Dit is uitsluitend toelaatbaar indien de werkgever een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang kan aantonen. In arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd is het wel mogelijk een concurrentiebeding op te nemen. De werkgever behoeft in dat geval niet duidelijk te maken dat hij een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft.

 

Zwaarwegend belang bij een concurrentiebeding

Bij een zwaarwegend belang kan gedacht worden aan specifieke werkzaamheden of een specifieke functie, waarbij het voordeel voor de werkgever bij een concurrentiebeding opweegt tegen het nadeel voor de werknemer. Te denken valt aan hoge functies binnen het bedrijf, een marketingfunctie, of een functie als vertegenwoordiger of agent, waarbij de werknemer toegang heeft tot alle althans veel relaties van de onderneming, een functie waarbij de werknemer veel kennis heeft van het produkt dat een sterke individualiteit bezit en innovatief is, functies waarbij de staat belang heeft bij geheimhouding, zoals een atoomgeheimen die niet bij vreemde naties mogen terecht komen.

Hoe wordt het concurrentiebeding vastgelegd?

Een concurrentiebeding moet steeds worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Afspraken in een andere vorm over een concurrentiebeding, zoals een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO), een eenzijdige brief van de werkgever of een e-mail of kruisende e-mails, zijn niet toelaatbaar en rechtsgeldig. Ondertekent een werknemer een verklaring dat hij bekend is met en instemt met de inhoud van een concurrentiebeding dat elders is opgenomen, dan kan dat voldoende zijn om gebondenheid aan te nemen. Onvoldoende is het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst die een reglement of cao van toepassing verklaart waarin een concurrentiebeding is opgenomen; het is dan tevens expliciet nodig dat bekendheid en instemming van de werknemer met dat beding in de arbeidsovereenkomst wordt vastgelegd en ondertekend.

Moet je een concurrentiebeding steeds aanvaarden ?

Het is niet verstandig om zonder meer akkoord te gaan met een concurrentiebeding. Als de werkgever niet bereid is af te zien van een concurrentiebeding, is het aan te raden om de inhoud ervan op redelijkheid te beoordelen. Is de omschrijving van de werkzaamheden die eronder vallen, te ruim. Of is het toepassingsgebied te groot ? Of leidt overtreding ervan tot een zeer hoge boete ? Onderhandel dan met de toekomstige werkgever over bijstelling van de inhoud.

Tekent een werknemer bijvoorbeeld meerdere pagina’s voor akkoord en krijgt hij daarbij geen of nauwelijks tijd om die pagina’s te bestuderen, dan kan dat betekenen dat hij niet gebonden is aan het concurrentiebeding dat is opgenomen, tenzij hij daar uitdrukkelijk op is gewezen.

Bij het overeenkomen van een concurrentiebeding moet de werknemer meerderjarig zijn, omdat het concurrentiebeding anders nietig is.

Het is evenwel denkbaar dat het concurrentiebeding het wisselgeld is om voor bijvoorbeeld promotie of andere voordelen in aanmerking te komen. Wordt een medewerker onder druk gezet om het concurrentiebeding te tekenen, dan maakt de werkgever zich mogelijk schuldig aan misbruik van omstandigheden.

Dit thema kent nog twee andere artikelen.
Om meer te lezen over de werkwijze van JuriNext kunt u hier klikken.
Voor meer informatie over het concurrentiebeding in de rechtspraak kunt u hier klikken.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *